Garantieregeling

 1. Alle producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand. Op alle door DEKBEDenMATRAS.nl geleverde matrassen, bedbodems en dekbedden is fabrieksgarantie van toepassing. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant op haar producten geleverd wordt tenzij anders vermeld. Deze garantie tast uw rechten die voortvloeien uit de wet of overeenkomst niet aan.
 2. Op matrassen, bedbodems en dekbedden verleent DEKBEDenMATRAS.nl een garantietermijn van 3 jaar (tenzij anders vermeld) op fabricagefouten, beginnend op de datum van in ontvangstname van het product en/of de producten en ondertekening van de ontvangstbevestiging. Op de andere producten aangeboden op de website van DEKBEDenMATRAS.nl wordt geen garantie verleend, tenzij anders vermeld. De 3-jarige garantietermijn is als volgt opgesteld:- In het eerste jaar wordt 100% garantie verleent,
  – In het tweede jaar wordt 2/3 van de eventuele kosten vergoed,
  – In het derde jaar wordt 1/3 van de eventuele kosten vergoed.
 3. Indien nadat u het product en/of de producten heeft ontvangen, het product en/of de producten een gebrek of gebreken vertoont/vertonen of u van mening bent dat het product en/of de producten niet voldoet/voldoen aan het door u bestelde, dient u binnen bekwame tijd DEKBEDenMATRAS.nl schriftelijk via e-mail, brief of fax te vragen om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product en/of de producten.
 4. Indien u DEKBEDenMATRAS.nl vraagt om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product en/of de producten, zal DEKBEDenMATRAS.nl binnen 14 dagen antwoord geven over de afhandeling. DEKBEDenMATRAS.nl zal u daarna binnen 14 werkdagen nadat zij het product en/of de producten van u terug heeft ontvangen, informeren over de termijn van vervanging of reparatie. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. De kosten van uw retourzending komen voor rekening van DEKBEDenMATRAS.nl. De keuze van transport is echter aan DEKBEDenMATRAS.nl en gaat in overleg met U. Het geretourneerde product en/of de geretourneerde producten kan/kunnen alleen geaccepteerd worden indien het in een passende, goed sluitende en onbeschadigde verpakking zit. Het vervangen en/of herstellen van het product en/of de producten, en het aan u terugsturen van het product komen voor rekening van DEKBEDenMATRAS.nl, tenzij aannemelijk is dat het ontbreken van of een deel van het product en/of de producten dan wel het gebrek aan het product en/of de producten aan u te wijten is of anderszins voor uw rekening en risico komt. In dat geval is DEKBEDenMATRAS.nl niet verplicht het gebrek aan het product en/of de producten te herstellen of het ontbrekende deel toe te voegen aan het product en/of de producten. DEKBEDenMATRAS.nl zal het product en/of de producten dan in dezelfde toestand aan u terugzenden, als die waarin zij het product en/of de producten van u ontvangen heeft.
 5. Matrassen bestaan uit zachte materialen. Transport, opslag en gebruik kunnen afwijkingen in maat veroorzaken. Afwijkingen in lengte en breedte van circa 2% van de nominale maat vallen binnen de tolerantie.
 6. Dikke vullingen van scheerwol of gelijkwaardig afdekmateriaal kunnen door gebruik iets inzakken en verliezen aan volume. Dit is volkomen natuurlijk en geen reden tot klachten.
 7. Elke matras past zich door gebruik aan het lichaam aan en wordt iets zachter. Dit hangt af van de uitvoering van het matras en de wijze van gebruik en kan zelfs tot 20% van de oorspronkelijke stramheid bedragen. Dit vormt geen reden tot klacht.
 8. Matrassen hebben in eerste instantie soms een eigen geur, bijvoorbeeld van scheerwol, katoen, schuimrubber of PU-schuim. Deze geur is onschadelijk en verdwijnt tijdens de eerste weken door het matras te luchten.
 9. De handgrepen aan een matras zijn bedoeld om het matras te keren en niet om het matras te dragen.
 10. Matrastijken en/of matrasbekledingen vallen nimmer onder de garantie.
 11. In geval van garantie bepaalt de betreffende fabrikant of het product en/of de producten gerepareerd dan wel vervangen wordt/worden.
 12. Indien door de fabrikant der producten een verdergaande garantie wordt gegeven aan DEKBEDenMATRAS.nl, zal deze garantie ook gelden voor de koper. Indien DEKBEDenMATRAS.nl na overleg met de koper beslist dat de klacht terecht is, zal DEKBEDenMATRAS.nl handelen of conform de eventuele fabrieks- en/of grossiersgarantie, of zelf het gebrek herstellen. De koper moet ons hiertoe de gelegenheid geven.
 13. De originele garantieperiode wordt nimmer na eventuele vernieuwing of reparatie verlengd.
 14. Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderende normaal gebruik van het product en/of de producten. Hieronder wordt onder andere verstaan: geen oververhitting bij centrale of andere verwarming, het zorgen voor voldoende vochtigheid in de atmosfeer, het niet bloot stellen aan grote koude, grote vochtigheid, grote warmte of grote droogte. Onoordeelkundige behandeling van of onvoldoende zorg voor het geleverde product en/of de geleverde producten sluit elke reclame uit en doet garanties vervallen.
 15. Afwijkingen aan het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen, dan wel handelsusance, geven geen recht op garantie en/of schadevergoeding. Dit geldt eveneens voor aan hout en/of bekleding van het geleverde optredende verkleuring, kleurverschil door verschil in verfbaden, het zogenaamde werken van hout, fijne krasjes in glas, littekens in leder, het plooien van leder of stof.
 16. Bij de uitvoering van overeenkomsten met kopers die kennelijk handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf zijn wij nimmer gehouden tot enige andere schadevergoeding dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk is neergelegd, met name niet tot het vergoeden van andere directe en/of indirecte schade, waaronder begrepen schade van derde, winstderving, en dergelijke.
 17. Schade door oneigenlijk gebruik, het inzakken van afdekmateriaal, afname van de oorspronkelijke stramheid van het interieur tot 20%, evenals een normale slijtage vallen niet onder de garantie. Indien het product en/of de producten zichtbaar beschadigd of bevuild is/zijn, bijvoorbeeld door lichaamsvocht, vervallen alle garantieaanspraken. Klachten ontstaan door invloed van vocht van buitenaf valt nimmer onder garantie.
 18. Lichamelijke klachten en/of beperkingen in welke vorm dan ook ontstaan of versterkt door gebruik en/of verkeerd gebruik van door DEKBEDenMATRAS.nl aangeboden producten zijn niet te verwijten aan informatie, ontbrekende informatie op de website van DEKBEDenMATRAS.nl en advies gegeven op verzoek van de koper. De koper dient zich goed te laten voorlichten en geïnformeerd te zijn over de mogelijkheid van en eventuele nadelige gevolgen door gebruik van welk product dan ook geleverd door DEKBEDenMATRAS.nl.